PUBLISHED BOOKS, DOCUMENTS AND LETTERS BY WILHELMUS MARINUS VAN ROSSUM
1895
Dissertatio adumbrata de Praedestinatione J. Chr. Autore S.P.N. Alph. ex Italo in Latinum versa, Wittem, autogr. 1885 (67 p.)
2e ed.: Dissertatio de Praedestinatione D.N. Jesu Christi auctore S. Alphonso Maria de Ligorio ecclesiae doctore. Nunc primum edita cum versione Latina, introductione et adnotationibus rev. patris W.M. van Rossum C.ss.R., Rome 1896 (32 p.)
3e ed.: ibid. in: A. Walter CssR, S. Alphonsi Mariae de Liguorio Ecclesiae Doctoris Opera Dogmatica, deel 2, 1903, Appendix II, p. 737-754.
1890
Hexameron seu Officium sex dierum, Wittem, autogr. 1888 (p. 88)
2e ed., ibid., 1890 (109 p.).
1896/97
‘Brieven van den zeereerw. pater W. van Rossum, in: De volksmissionaris, 18(1896/97), p. 36-40, 84-89, 142-144 [over een bezoek aan graf/geboorteplaats van Alphonsus, en graf van Majella)
1897
Commentarius de Judicio Sacramentali Joannis Baptistae Pighi S. Theol. Doct. ad trutinam vocatus, Rome 1897 (135 p.)
2e ed. (with additions), ibid., 1897 (p. 159).
1899
‘Tractatus de SS. Eucharistia’, in: F. Harte CssR, Dictata theologico-dogmatica, Galoppe, 1899, deel 2, p. 490-573.
1903
‘Brief van den Zeereerw. Pater W.M. van Rossum CssR, Consultor van het H. Officie, over de merkwaardige gebeurtenissen dezer dagen te Rome’, Rome, 13 aug. 1903 [verkiezing van Pius X], in: De volksmissionaris, 24(1903), p. 436-445.
1907/08
‘Uit Rome. Brief van den Zeereerwaarden pater W. van Rossum’, in: De volksmissionaris, 29(1907/08), p. 165-167. [about the Opera della Preservazione della Fede]
1904
S. Alphonsus M. de Ligorio et Immaculata Conceptio B. Mariae Virginis, Rome 1904, p. XII-244.
1913
‘Begrüszungsansprache des Kardinal-Legaten van Rossum; _ Schluswort’, in: Bericht über den XXII. internationalen Eucharistischen Kongresz Wien, 12 bis. 15 September 1912, Wenen 1913, p. 94-100, 707-712.
1913
‘Discorso… recitato nella festa annuale di beneficenza per l’Opera primaria della Preservazione della Fide l’8 Maggio 1913’, in: Fides. Bolletino Mensile, Rome, 13(1913), nr. 7, p. 1-4.
Nederlandse vertaling: ‘Een merkwaardige redevoering van W.M. kardinaal van Rossum’ (Redevoering over het ‘Werk tot Behoud des Geloofs), in: De volksmissionaris, 34(1913), p. 297-304.
1914
De essentia Sacramenti Ordinis _ Disquisitio historico-theologica, Fribourg 1914 (200 p.)
2e ed.: Rome, Pustet, 1932 (242 p.).
1918
‘Brief van Zijne Eminentie W.M. Kardinaal van Rossum aan den Hoogeerw. pater procurator van het Gezelschap van Maria over ‘De ware godsvrucht tot de H. Maagd’, in: Onze missionarissen & Missiehuizen, 10(1918), nr. 1(jan.), p. 4-5.
1917/18
‘Twee brieven van Z. Em. Kardinaal van Rossum’, in: Apostolische priesterbond 1(1917/18), nr. 10(juli), p. 78-80.
1920
‘Brief van zijne Eminentie, kardinaal G.M. van Rossum, beschermheer der orde, aan den generaal abt van Premonstreit, bij het achtste eeuwfeest dezer orde’, in: Het offer. Maandschrift gewijd aan den eeredienst van het Heilig Sacrament, 29(1920), p. 65-66.
1922
‘Hoogvereerend schrijven van Zijn Eminentie Kard. van Rossum over onze Hollandsche afdeeling van het werk der Priesters der Aanbidding en het Eucharistisch Priesterverbond’, d.d. 6 mei 1922, in: SS. Eucharistia, 18(1922), nr. 6(juni).
1923
Schrijven van W.M. Kard. van Rossum ‘Aan R.P. de Louw, Procure der Witte Paters, Boxtel’, d.d. 11 okt. 1923, in: Sint Antonius-Bode. Godsdienstig maandschrift voor het katholieke volk, 19(1923), nr. 12(dec.), p. 183 (over de uitgave Zwarte priesters in de missiën der Witte Paters).
1923
Aan mijne katholieke landgenooten, Rotterdam 1923 (47 p.).
German translation: Die religiöse Lage der Katholiken in den nordischen Ländern (door F. von Lama), München 1924 (p. 52).
Italian translaation: ‘Viaggio nei Paesi del Nord’, in: Vita e pensiero, Milaan 10(1924), p. 65-77, 129-139.
1924
‘Brief van Zijne Eminentie W.M. Kard. van Rossum’, in: de Standaard van Maria. Orgaan der geestelijke leer van den Zaligen L.M. de Montfort, 4(1924), nr. 2(febr.), p. 33-34.
1925
‘Rede van Kardinaal van Rossum _ Rede van den Kardinaal Legaat’, in: Gedenkboek van het XXVIIe Internationaal Eucharistisch Congres, gehouden te Amsterdam van 22 tot 27 juli 1924, Amsterdam 1925, p. 77-79, 774-778. (Zie ook: ‘Rede van den Kardinaal-Legaat’, in: Het offer. Maandschrift gewijd aan den eeredienst van het Heilig Sacrament, 33(1924), nr. 9(sept.), p. 193-198.)
1925
‘Een dubbel belangrijk schrijven van Zijne Eminentie Kardinaal van Rossum’, in: Bijlage van Het Missiewerk, Den Bosch 7(1925), p. 13-16.
1925
Office du Coeur Eucharistique de Jésus (Latijn en Frans), Malines 1925, p. 180.
1925
Schrijven van W.M. Kard. van Rossum aan Th. M.P. Bekkers, Nationaal Directeur Sint Petrus Liefdewerk’, d.d. 10 oktober 1925, in: De organisatie der missieactie. Een opwekkend woord tot R.K. Pastoors in Nederland namens Zijne Eminentie Kardinaal W.M. van Rossum. Aangeboden door den Priester-Missiebond [Den Bosch 1925].
1928
Il giubileo sacerdotale di sua santità Pio XI : 1879-1929 / scritti di Guglielmo van Rossum ... [et al.]. Milano : Vita e Pensiero, 1928, p. 339-496. Estr. da: Vita e Pensiero, anno XV, vol. 20, 1928, 6/7.

1929
‘Brief van kardinaal W.M. van Rossum aan het hoofdbestuur van het St. Melania-werk’ en ‘Gebed opgesteld door zijn emin.W.M. Kardinaal Van Rossum’, in: St. Melania-blad, bijlage bij 3(1929), nr. 3(aug./sept.).
1929
‘Toespraak van Z. Em. Kardinaal van Rossum (Concertgebouw, Amsterdam)’, in: De Tijd, Amsterdam 1929, vol. 85, 4 sept.
1929
‘Brief van kardinaal W.M. van Rossum aan den Hooggeleerden Heer Mgr. Prof. Dr. J. Hoogveld, Voorzitter der Vereeniging ‘Petrus Canisius’, 1929, in: Verslagboek van de Apologet. Vereeniging Petrus Canisius 1904-1929, [z.p. 1929].
1930
Meditazioni per le Domeniche dell’Avvento e per la novena del S. Natale, Rome. Tipografia della suore della sacra famiglia di Nazareth, 1930 (66 p.).
Published posthumous:
1933
Sint Alfonsus’ lijdensgedachten, Roermond/Maaseik 1933 (36 p.; copied manuscript)
1933
Brieven van Kardinaal van Rossum aan zijn familie, in: Bijdragen tot de Geschiedenis van Zwolle’s Grooten Kardinaal, Overijselsche Courant- en Handelsdrukkerij, [Zwolle 1933], p. 10-66.
1934
Vijf redevoeringen aan de pelgrims van O.L. Vrouw in ’t Zand, Roermond, 1881, 1882 en 1883, in: Het pelgrimsblad van O.L. Vrouw in ’t Zand, Roermond 8(1934), p. 18, 23, 32, 34-35, 42-43.

Design: Frank G. Bosman